császári és királyi 39. gyalogezred

frame
Schweidnitz 1757 • Breslau 1757 • Olmütz 1758 • Grüszau 1759 • Gottesberg 1759 • Friendland 1759 • Landshut 1760 • Belgrád 1787 • Szabács 1788 • Jemappe 1793 • Cateau 1794 • Mantua 1796 • Rivoli 1796 • Neumarkt 1796 • Tagliamento 1797 • Hocheim 1797 • Legnano 1799 • Marengo 1799 • Trebbia 1799 • Mantua 1799 • Genova 1800 • Marengo 1800 • Asiano 1801 • Castelfranco 1801 • Bosen 1805 • Lanchut 1809 • Neumarkt 1809 • Aspern 1809 • Pozsony 1809 • Podubnie 1812 • Moszkva 1812 • Villach 1813 • Drezda 1813 • Mincio 1814 • Conflans 1815 • Óbecse 1848 • Perlász 1848 • Kápolna 1849 • Isaszeg 1849 • Buda 1849 • Komárom 1849 • Nagysalló 1849 • Vác 1849 • Debrecen 1849 • Temesvár 1849 • Solferino 1859 • Mailand 1859 • Custozza 1866 • Königgrätz 1866 • Dolnje Tuzla 1878 • Doboj 1878 • Lemberg 1914 • Komarno 1914 • Lesnovice 1914 • Blozew Gorny 1914 • Dukla 1914 • Nagycsertész 1915 • Szálnok 1915 • Hoher Trieb 1915 • Isonzó 1915 • Isonzó 1916 • Isonzó 1917 • Kőhalom 1916 • Mogyoróstető 1916 • Sósmező 1916 • Fajti Hrib 1917 • Piave 1918 • Montello 1918 • 

Háborús napló - Dr. U. Szabó Gyula t. zászlós

dr-u-szabo-gyula.jpg
Fotó:
2017. November 23. 19:01

Dr. Ujvárosi Szabó Gyula

 

                Dr. U. Szabó Gyula tartalékos zász a debreceni Hősök Temetőjében nyugszik. Hajdúböszörményben született 1887. október 11-én. Tanulmányait 1910-ben Kolozsváron fejezte be, ahol tanári oklevelet és doktori címet szerzett. Egy éves önkéntesként a 39. gyalogezredben szolgált, mint hadapród. Ebben a rendfokozatban szerepelt az ezred tartalékos állományában. Tanári pályáját 1911-től a református főgimnáziumban folytatta, ahol hamarosan a magyar és latin tanszék vezetését is elnyerte. Az I. világháború kitörésekor bevonult ezredéhez, és a II. zászlóalj 5. századának szakaszparancsnokaként harcolt. Ezredével 1914. július 31-én indult meg a szerb frontra. Augusztus 23-án indult el ezredével az orosz hadszíntérre. A tűzkeresztségen augusztus 29-én esett át. Részt vett a szeptemberi és októberi harcokban, melyek során a 39-esek nagy veszteségeket szenvedtek.  Szeptember 8-án könnyű sebesülést szerzett. Szeptember 26-án zászlóssá léptették elő. 1914. október 14-én halt hősi halált gránátrepesztől (lövéstől?) találva. Az ezred tábori lelkésze temette október 17-én. Családja holttestét hazaszállította, és a debreceni Hősök Temetőjében helyezték örök nyugalomra 1915-ben. Sírja ma is ott található.[1] Temetésén iskolaigazgatója, Karay Sándor mondott ünnepi beszédet:

„E szomoru viszontlátás alkalmával a tisztelet és hála szavával köszöntelek, néhai kedves tanártársam, Szabó Gyula.

A múlt év nyarán deli ifjan, férfias erővel és nyugalommal távoztál körünkből a haza védelmére. Ma, csak az annyi szeretet által megmentett porod az, amelyhez köszöntő szómat intézhetem.

Egy évvel ezelőtt, amikor ifju életed a haza oltárán kialudt, még az ellenség hordái tiporták hazánk földjét. Ma már, a te életed és hős társaid vére és élete árán meg van váltva hazánk a megsemmisülés kárhozatától.

Egy évvel ezelőtt még egy hosszu életnek szép és nagy terve forrott a lelkedben: dolgozni akartál a magyar kulturáért, gyarapítani akartad a nemzet szellemi és erkölcsi erejét, tanitani és nevelni az ifjuságot nemzeti életünk nagyjainak példáin. Ma már, vértanutársaiddal együtt megmentője vagy a magyar kulturának, felemelője és megerősitője a nemzet önérzetének és hősi haláloddal magad is nevelő példája a hazafias kötelességteljesítésnek.

Szép és dicső dolog egy hosszu élet munkájával gazdagítani a nemzet közkincseit. De az élet feláldozásával, az ifjukor minden igéretének és reménységének odaadásával hozzájárulni mindannak megmentéséhez, amit a nemzeti lélek e földön ezer év óta alkotott: bizonyára a legnagyobb és legdicsőbb áldozat, amit földi ember hazájának adhat.

A hazafias tisztelet érzésével áldjuk tehát haló porodat és a nemzeti hála koszorujával övezzük fejfádat ezért a mindennél nagyobb áldozatért.

A föld, amely eltakar, a szó, amely sírod felett zendül, legyen és maradjon mindörökre magyar föld és magyar szó, anemzet fiainak vére ömléséért és leányaink könnye omlásáért. Ámen.”[2]

 

 

 

 

 

cs. és kir. 39. gyalogezred U. Szabó Gyula  zls. naplója 1914. VII.31 – X.14-ig. (II.482. 5. doboz 001-019)

Háború az orosz és szerb ellen 1914       

 

Debr. júl 31 péntek indulás[3]

1-én Temesvár, este Ferenchalom[4], átmegyünk még este Revanj faluba

2tól kezdve übüngok[5]

Aug 9 vasárnap istentisztelet

10. Révújfalu[6] Ret übung vagy Rgt

du 4 ind. Dolvára[7]

12-én Bavanistára[8] érkeztünk

13 hajnalban alarm[9]

13. du. 1/3 Pancsovára[10]

16 erős ágyúzás

19 Király születésnapjának

18 Bámsevér Reggel zenés…

22 alarm indulás Ferenchalom

23 bevagonírozás[11]

23-27 utazás

28 éjjel 1 kivagonírozás Mikolajovban[12]

5 órakor mars[13] Žadovic felé

Mikolajov erősítve volt

29 szombat

állást foglaltunk el az oroszok ellen Rohatintól[14]

du a 101[15]-eseket segítjük

Századunkból senki sem sebesült meg[16]. Az oroszok nagy veszteséggel vissza. Jarovcze mellett.

30-án vasárnap virradóra új állást

Délben nagy ágyúzás az oroszok fölényben

2 óra tájban előre a Mogélka lejtő, és felfelé Rohatin felé. Divízió parancs[17] visszavonulás (…)-ov felé.

101, 46, 3. ezred vesztesége sok.

Hadállásukat nem hagyták el. 31-én összeszedtük (….)

3-án fedél alatt háltunk[18]

olasz mozgósított

4-én Mars Lemberg[19] felé

Hírét halljuk, hogy az oroszok Lemberget elfoglalták

5-én hallottuk, hogy porosz hadtestek érkeznek a mi segítségünkre

5-én hadállások a nyugati fronttal. Lembergtől 40 km. nyire és ny felé

5 század reserve[20] az útmentén

Ma hallottuk, hogy a németek Párizs alatt vannak, és Belgiumot anjektálták.

7-én éjjel árokban háltam, éjjel dér volt. Igen hidegek vannak. Az utolsó tiszta ruhámat felveszem. Reggel Szegeditől hallottam, hogy 2 német hadtest a napokban megérkezik.

Ma kiegészítették az elfogyasztott konzerveket.

du 3 órakor Katarinice[21] mellett Veresicán átkelünk, néhány ágyú szól.

Éjjel a 33-asok itt harcban voltak a kozákokkal. A hidat felgyújtották. Notbrückén[22] (?) kelünk át.

Csuloniczén[23] egy nagy tampban háltunk

8-án Csulovicze

de. keletre vonulás. Erős ágyútűz. Úgy gondolom, hogy az oroszok visszavonulóban vannak. ¼ 9-kor az ágyuk kezdenek elhallgatni.

Déltájban a gyalogságunk gyönyörűen nyomul előre. Az oroszok minden vonulva visszafelé vonulnak. Tüzérségünk ismét elhallgat. Gyilkos ágyútűzben nyomulunk előre az erdőből kifelé. Megtizedelődtünk. Kapitány Kugler[24] elesik. Visszavonulás du. 4 óra tájban. Kaszap Feri megsebesült. Engem egy srapnel darab ért a jobb tarkómon(?)

9-én reggel újból támadunk. Úgy hirlik, hogy a IV. hadtest megérkezett. Nem hiszem. Ismét a biztos veszedelembe visznek bennünket. Ver(…) és Cugroba (?) a falu a keleti oldalán. Most már úgy látszik, nekünk is van ágyunk.  Dél felől erős ágyútűz majd infanteriefeuer.[25] 16” 1kor ebéd a (…). Levelet abszolút nem kapunk. Úgy gondolom, hogy a tábori posta, valamint a (….) felmondta a szolgálatot. Torzsát ettem ebédre. Délután 1 órakor újra az erdőn keresztül. A keleti oldalán stellunng[26]. Visszafelé kisebb feuer[27]. 11 órakor este elindultunk megtámadni kétfelől. Egyetlen lövés nem ért bennünket. Elfogtunk 200 oroszt. A többi elmenekült.

10-én

Reggeltől délig rest. Délután előrenyomulás kelet felé. Sokáig gyönyörködünk egy egész ágyúsezred koncertjében. A mieink minden erejükből dolgoznak. Éjjel az erdőben hálunk az ágyúk mögött.

11-én péntek

Jókor reggel indulunk úgy látszik tűzbe. A visszafelé húzódó oroszokat támadjuk. Óriási veszteségekkel reggelig tartjuk állásainkat (…) mellett.

12 Szombat. ½ 7 órakor rückzug nyugat felé.

13 vasárnap

Rückzug folytatása  …….) Éjjel megerősítés az I. MB kiosztották

14-én reggel várjuk a támadást. ismét elment a konyha előlünk. Levél alatt hálunk.

15 kedd

Rückzug[28] folytatása. A legénységet kiegészítették. a II. MB-al[29].

16 szerda

éjjel nagyon beteg lettem. Délben nem tudtam semmit sem enni.

17. csütörtök.

Blzern Gurin (?) háltunk, jól kialudtam magamat. 9 órakor indulás. Lackón háltunk, úgy hírlik, holnap rest.

18 péntek.

Minden jót kaptunk. A német-francia béketárgyalás megkezdődik. Megyünk vissza a Kárpátok mögé. Fizetést kaptunk.12 órakor délben indulunk Lackóról[30] (lehúzva). Híre jár, hogy Románia bevonult Erdélybe, a szerbek pedig Szlavóniába. Nem hiszem. (…), ma nem megyünk.

19 szombat

9kor abmarsch[31]. A most jött tisztek majdnem mind szürke lábszárvédőt csináltattak. Forró (Győzőék?) emberével találkoztam.

20 vasárnap

Egész nap marsch szakadó esőben. Kétszer térdig érő vízben mentünk át. Mind hasztalanul. A vezetés teljesen bolond. Alarm. A konyha elveszett.

21 hétfő

vorpost egy nagy falu előtt. Fedezzük saját csapataink visszavonulását, mert kozák támadástól tartanak. Estefelé tovább nyugatra. Átkelés a szan[32]. 11 órakor elszállásolás Tarnován.

22. kedd.

Délfelé indulás és vonulás. Estefelé megérkeztünk Komarnóba. szakadó esőben. A konyha megkerült.

23. Szerda

10h kor léptük át a határt. Laborczrévbe érkeztünk. 25 km rest[33] nélkül, őrültség egészen. Az ezredparancsnok zöld fiú. A baonban[34] 45 maródi van. Köztük egy pár kolerin[35].

24 csütörtök

30 km út 1 órás rest. Sztropkón háltunk. A kolera az ezredben teljes erejéből kitört[36]. Egyremásra dűlnek ki az emberek uton-útfélen. A halál arat közöttünk. Borzasztóbb harc ez minden tüzérségi tűznél.

25 péntek

Sebestyén Lacit[37] elvitték sokad magával. A századunkból 14 ember ment egyszerre kórházba. Most Rest tag van. A gyomrom kezd rendbe jönni. Ma jó étvággyal ettem. Úgy hirlik, hogy Bártfára megyünk. Vettem egy csizmát 28 koronáért.

26. szombat

Rest. A névsort újból megállapítottuk. Sebestyén gyógyulóban. Kolera (…) állapítottak meg az orvosok a (….). Kineveztek zászlóssá.

27 vasárnap.

10 órakor istentisztelet.

28. hétfő.

Századgyakorlatok de. és du. játék.

29. kedd

eső esik. Nincs kirukkolás. Armeereserve[38] vagyunk. A kolera még mindig szedi áldozatait.

30 szerda

a, (…….) éjjel Lakatos 12-2 patroulle[39] 1 szd 3 zug este 2 post[40]

1 órakor éjjel már (…) patrolle 1 altiszt 4 ember

b, 3 órakor éjjel Veress

c, 11 órakor d.e. Náthazi egyenesen a (….) rukkol be.

A falu végén hálunk (…) lágerben.

Beosztották a III. MB-t. Kakaót kaptunk. Gyanús. Valami készülődik.

1 csütörtök

utolsó éjszakánk Sztropkón. Este megérkezünk Laborcrév.

péntek

éjjel Laborczrévbe szállunk.

3. szombat

Réven maradunk csak lakást változtattunk. A régi helyünkre megyünk vissza, ahol gramofonoztunk az amerikai (…)nál. Este kártyázás. Bort (tokajit) vétettünk és ásványvizeket. Kaptunk a katonaságtól is bort, de rosszat.

4 vasárnap

11 órakor délelőtt indulunk. Palotán háltunk.

5. hétfő

ismét átléptük a határt. Vola Michowán háltunk.

6 kedden

Tovább kelet felé. Hallatlan rossz úton. A vezetőségnek halvány sejtelme sincs az emberi erő maximumáról. Jablonkiban hálunk.

7 szerda

½ 8kor indulás. az éjjel hó esett. Útközben erősen havazik. Gyönyörű szép vidéken sárban lubickolunk végig. Délre érkezünk meg Baligrovba. Itt egyhéttel ezelőtt 100 kozák várt. Ásványvizet kaptunk egy papírkereskedésben[41]. A trainnek még mindig nyoma sincs. Nagyszerű vacsorát csináltattunk 2 ruca, csirke, tea, fekete.

8. csütörtök                   

Hoczewre érkeztünk délre. Mindenütt a Hoczevka folyó mellett járunk. Itt van már a falu felett a Szán folyó. Léva szerint 8 nap alatt a háború befejeztetik. Reggel indulás előtt egy káplár véletlenül meglőtte magát. Híre jár, hogy a konyhát ma este viszontlátjuk. Már 3-szor kapta ki a legénység a húst nyers állapotban. Megérkezés után azonnal főznek mindig. Ebédre a ránk eső porciókból gulyásos húst csináltattunk egy führerrel.(…) és paprika nincs. A borra, mely a fahrückén van, nehéz szívvel gondolunk. Ronda kamarában háltunk, de legalább lehetett fűteni. A baligródi[42] lakásunk, emeletes ágyakkal, dunyhákkal jobb volt. Itt ismét szalmán kell hálnunk. A kemencét a kapitányunk maga tapasztotta. Az ajtaját (…) (Sükely?) hadnagy reparálta meg. Esténként Lévay[43], Orosz, Fischer[44] borzasztó hévvel ferbliznek. A társaság többi tagjai még nagyobb lármával huszonegyeznek (…). Ez történt tegnap.

Du. ½ 4. (…). A kapitány úr protokollt[45] vesz fel a Szabó káplár  szerencsétlenségéről. A cigány tambur[46], akit tegnapelőtt kardlapoztam megtanuskodik ezen vitézi tettről. Tekintettel arra, hogy a kapitány úr nem bír fogalmazni csak akkor, ha teljes csend honol a társaság felett, mindnyájan a külső, borús, esős, havas égnek képét vesszük fel. Igaz ami parancs, parancs. Egyszer már megjártuk vele Sztropkón, amikor saját magunkat (…) adtak be. A hallgató, bús magyar társaság képe a következő: A Székely faszi, annak ellenére, hogy  a hideggel szemben legénynek mutatja magát, a kályha mellé ül és cigarettra szipkát farag, közben alföldi magyar ember módjára tiltakozik az ellen, hogy őt (…). Fischer tata az úr balján ülve egyhangúan piszkálja szépen (?) körmeit. Közben meg-megcsavarja a pálinkás üveg nyakát, melyből tegnap kiszoptuk a citronowkát. Azt a jó italt, melyet a doktor karmaitól illetve gyomrától megmentettünk. Fischer így delektálván magát, rágyújt egy cigarettára s visszagondol a rekruta[47] korára. Szép csendélet. Az asztalon előtte egy tálon bor víz, üres kulacs és egy tányér vaj, melyutóbbi minden kolera ellenére is egy pár nap óta fő tápláléka a társaságnak. (…) a kályhának támaszkodva mondja, miért is adtam a fejem erre a háborúra. Nem jobb lett volna a III. MB. nál maradni, akár unterofficiernek[48] is, Debrecenben. Járkálnak a padláson a bakák s ő mérnöki sas de aggódó szemmel néz fel a padlásra s rosszalva csóválja meg a fejét. A kapitány úr olyan buzgalommal keresget a szótárjában hogy elfelejti a maga baját, hogy miért vett be egy opiumport. A doktor mint igazi kombattans[49] katona, örülvén, hogy gleichgertelltekkel ülhet egy asztalnál, az asztal végén zöld gallyal díszített[50] sapkával ül s nagy buzgalommal és sóhajtásokkal írja levelét a messze távolba valakihez. Előveszi a hazulról kapott levelet, s csóválva veszi észre, hogy a 999. még ma jött meg a postán. Hiába, ebben a háborúban a postai és egész légügyi szolgálat felmondta a szolgálatot. Mellettem ül Szentjóbi[51], gondolkozva a legközelebb várható kinevezésén. Miután már jóllakott és a szoba is melegedik, nem vágyik ki a másik házba.

Meghalt egy ember, akit mint szimulánst a doktor tegnapi maródivisitről[52] kirugott. Tegnap Büttner[53] 46 embert köttetett ki sorjában a konzervek miatt. Parancsban jött, hogy sok csapatnál exerzier patront[54] osztottak ki,  pedig könnyen meg lehet ismerni, mert wesentlich leichter[55]?

Risum teleatis amici?[56]

9 péntek

reggel fekete kávézás és roppant nagy (…) és bajuszpödrés. Különösen Faszi dalolgatunk, de nem iszogatunk. Parancs jött, itt maradunk ma. A századunkból korpolar Sári és führer Forgács[57] kis ezüst érdemkeresztet kapott. Este a division(…) osztotta ki nekik.

10 szombaton

Megkezdődött az ezrednek kolera ellen való beoltása. Én is beoltattam magamat. Holnaptól kezdve a XIII. hadtest kötelékébe tartozik a divíziónk. Készenlétben kell lennünk, mert ütközet várható. Meghalt az éjjel egy ember a 8. századtól. Sóvágón[58], Zwolenszkyn[59], Fischeren a rühesség jelei mutatkoznak.

11/10 Lubien Kamone

12/10 Marburg Landsturtm

13/10 Narol – Marine

14/10 Orsova – Nachshul

15/10 Grag – Ozdonnaw

Új hír még holnap is maradunk.

Este hallatlan rossz bort kaptunk. Az egész társaság rosszul lett.

11. vasárnap

Oroszt kolerában görcs rántotta össze. Elvitték Zagorczére. Kompagnie kommandant[60] lett Erdélyi (…) népfelkelő hadnagy. Úgy látszik ma nem indulunk. Levelet és csomagot kaptam szept 30-ról keltezve. Ma van a szül. nap.[61]

12. hétfő.

10 alarm, 12-kor indulás ebéd nélkül. 9 órakor este megérkeztünk Ustyenovára. 28 km-es út után 2 kis resttel. Rémítően rossz út volt, a train és tüzérség előttünk volt. A hídak újonnan vannak építve. Mert fel voltak robbantva. Ez a körülmény, visszatartott bennünket volt (..) hogy az egész regiment ezzel abfallentben ment.

13. kedd

Marsch Chirov felé. A (…) alkalmával parancsba jön, hogy holnap valószínű az összeütközés az orosszal, mert az Chirov és Sambor között 30 km-es frontot foglalt el.Közben már halljuk az ágyúzást, jó messziről. Éjjelezés Starczova melletti faluban. Az ágyúzás este elhallgat. Az ezred egészen (::J éjjelezik. A konyha ¾ 8-kor megérkezett.

14 szerda

7 órakor indulás Chirowon keresztülDobzomi (?) felé. Útközben jó és rossz híreket hallunk vegyesen. Találkoztam Horváth Jóskával (csokoládé) é Hettessel (?). Tietnicze falun keresztül.

    Itt aláhúzva fekete tintával (ő ceruzával írt) ……………………………………………………

14én[62] délután 2 órakor Nove Mráztó, Uráztó meletti országut árkában gránát szilánktól találva elesett.                                   

 

 [1] A jelenlegi sírra vonatkozó adatokat Csákvári Sándor bocsátotta rendelkezésemre.

[2] Debreczeni Képes Kalendáriom 1916. 38-39. oldal

[3] Az ezred II. zászlóalja 1914. július 31-én indult Debrecenből a szerb frontra. Püspökladánynál a zászlóalj szerelvénye találkozott a Bécsből Debrecenbe tartó ezred egyik zászlóaljával. Az ezred egyébként Debrecen – Püspökladány – Békéscsaba – Temesvár útvonalon került szállításra (Lépesfalvi 15. o., Dr. Csabai 297-298. o.)

[4] ma Kačarevo, Szerbia

[5] übung: gyakorlat (német)

[6] ma Banatsko Novo Selo, Szerbia

[7] ma Dolovo, Szerbia

[8] Homokbálványos, ma Bavanista, Szerbia

[9] riadó

[10] ma Pančevo, Szerbia

[11] bevagonírozás: vasúti berakás

[12] ma Mikolajiv, Ukrajna

[13] mars: menet (német)

[14] ma Ukrajna

[15] cs. és kir. 101. gyalogezred. A 101. gyalogezred zömében békéscsabai és környéki katonákból állott. Emellett az I. világháború alatt, 1917-ben két 101-es menetszázadot a 39. gyalogezredhez csatoltak, így a 39-esek között Békés megyei katonák is harcoltak a továbbiakban

[16] A II. zászlóalj 1914. augusztus 29-én a IV. zászlóalj mögött 1500 méterrel, a második lépcsőben hajtotta végre a támadást. Így az ellenség tüzének a IV. zászlóalj végig ki volt téve, míg a II. zászlóalj csak a nap végén kapott gyalogsági tüzet. (Lépesfalvi, 34.o.)

[17] Hadosztályparancs. A 39. gyalogezred a 17. hadosztály alárendeltségében harcolt.

[18] Az ezred az utóvéd III. zászlóalj kivételével Rudniki-ben éjjelezett (Рудники település, Lvov-tól délre, Ukrajna)

[19] ma Lviv, Ukrajna

[20] tartalék (német)

[21] Kаtеpиничи, Ukrajna.

[22] Tochbrücke: hajóhíd (német) 

[23] Чyлobичи, Ukrajna

[24] Kogler, Johann százados az 5. század, így U. Szabó Gyula századparancsnoka volt.

[25] gyalogsági tűz

[26] állás, itt védelmi terepszakasz

[27] tűz

[28] Rückzug: visszavonulás (német)

[29] II. Marschbataillon, azaz II. menetzászlóalj. A menetalegységek az ezred személyi pótlására a hátországból a frontra irányított alegységek voltak. Önállóságuk a harctérre érve megszűnt, mivel erőit elosztották az ezred alegységei között. Az ezredtörténet 1914. szeptember 15-én nem a II., hanem az I. menetzászlóalj beérkezését, illetve beolvasztását jegyzi fel.

[31] elindulás (német)

[32] San folyón

[33] pihenő (német)

[34] zászlóaljban

[35] kolera

[36] rövid idő alatt az ezred közel 700 katonája betegedett meg a kolerában, mely halottakkal is járt

[37] valószínűleg azonos a hajdúnánási születésű Sebestyén Lászlóval. Sebestyén László 1888-ban született, és az I. világháborút az ezred tizedeseként fejezte be. A háború után vitézi címet nyert. Kitüntetései: I. osztályú (Nagy) Ezüst Vitézségi Érem, II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem kétszer, Bronz Vitézségi Érem, Károly Csapatkereszt, Sebesültek Érme kétszer. (Vitézek albuma)

[38] hadseregtartalék

[39] járőr (német)

[40] őr (német)

[41] az eredeti szövegben aláhúzva.

[42] ma Solina, Lengyelország

[43] dr. Lévay József a II. zászlóalj orvos segédfőnöke (egészségügyi főnöke) volt. (Lépesfalvi, 17.o.)

[44] Az 5. században két Fischer is szolgált, Antal és Ernő, mindketten hadnagyok.

[45] jegyzőkönyvet

[46] dobos (német)

[47] újonc (német)

[48] altiszt (német)

[49] csatár

[50] hadijelként a hadrakelt sereg sapkáján cserfa- vagy fenyőgallyat viselt

[51] Szentjóby Szabó Andor hadapród-jelölt. A Bihar megyei Belényesen született 1891-ben. 1914. november 24-én halt hősi halált a sátoraljaújhelyi kórházban, október 28-án kapott, lövéstől származó súlyos sebesülése következtében. November 29-én temették el a sátoraljaújhelyi temetőben, majd a család holttestét Debrecenbe szállította.  A debreceni Hősök temetőjében temették újra 1915. 11.11-én testvérével Lóránddal, aki a 32. gyalogezred századosa volt. Közös sírjuk  a Mauzóleum előtt, a honvédsíroktól jobbra ma is megtalálható. (Debreczeni Képes Kalendárium 1916. 1. szám 101. oldal). A jelenlegi sírra vonatkozó adatokat Csákvári Sándor bocsátotta rendelkezésemre. Köszönöm Szentjóby Szabó Andor unokaöccsének, Szentjóby Szabó Andornak szíves tájékoztatását nagybátyjával kapcsolatban.

[52] beteg katonák vizsgálata

[53] Büttner Hermann főhadnagy. Elesett 1914. október 18-án (Lépesfalvi 62. oldal). A büntetés az egyéni zárolt készletben lévő konzerv elfogyasztása miatt következett

[54] gyakorló töltény. Bár kialakítása és működése eltérő, a mai vaklőszereknek felel meg

[55] sokkal könnyebb (német)

[56] „Meg tudjátok állni nevetés nélkül, barátaim?” (latin)

[57] valószinűleg a később Arany Vitézségi Érmet is kiérdemelt Forgács Gáborról van szó. Debrecenben született 1888-ban, és a háború után fűtőként dolgozott. Őrmesteri rendfokozatot ért el. Legmagasabb elismerését 1915. október 24-én végrehajtott tettéért nyerte el. Az ezredtulajdonos (báró Hötzendorfi Konrád tábornok, a Monarchia vezérkat főnöke) aranygyűrűvel is megjutalmazta (Lépesfalvi, Vitézek Albuma).

[58] dr. Sóvágó Tibor t. zászlós (Lépesfalvi 18.o.)

[59] Zwolensky Alber hadnagy (Lépesfalvi 18.o.)

[60] századparancsnok (német)

[61] Ez a nap U. Szabó Gyula születésnapja

[62] Az Lépesfalvi-féle ezredtörténetben 17-e szerepel

 

 

Szerző (forrás): KIss Róbert
Az oldal üzemeltetője süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.